ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE VERKOPER

De website Print4Student.be is een initiatief van IDENTIC BV

Zetel: Brixtonlaan 5 - 1930 Zaventem
KBO nummer : BE0447002328
E-mail : sales@identic.be
Telefoon : +3227375222

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen of diensten die worden aangeboden op de website Print4Student.be.
Elke persoon die de website Print4Student.be gebruikt (hierna "de Klant" genoemd) erkent vooraf kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
De algemene verkoopsvoorwaarden van Print4Student.be zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, zelfs indien deze laatste de toepassing van de algemene voorwaarden van Print4Student.be uitsluiten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige algemene voorwaarden en die van een Klant, zijn alleen de onderhavige algemene voorwaarden van Print4Student.be van toepassing.
De nietigheid van een of meer clausules van de onderhavige algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de gehele onderhavige algemene voorwaarden mee, maar slechts van de litigieuze clausule.
Print4Student.be heeft in een dergelijk geval de mogelijkheid om de nietige clausule te vervangen door een andere geldige clausule waarvan de gevolgen het dichtst bij de nietige clausule liggen.
IDENTIC BV behoudt zich het recht voor de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online worden gezet voor elke aankoop na deze datum.

ART 2 - ONLINE-SHOP
Print4Student.be stelt aan de Klant een online-shop voor die de door IDENTIC BV online verkochte producten of diensten voorstelt
De producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd op de site. Print4Student.be kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten of omissies in de voorstelling van de producten of diensten.
De producten en diensten worden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid aangeboden. In geval van onbeschikbaarheid zal Print4Student.be de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail informeren teneinde de bestelling van dit product te vervangen, op te schorten of te annuleren en een eventuele terugbetaling te organiseren.

ART 3 - PRIJS
De prijzen vermeld op de site zijn niet bindend voor Print4Student.be en zijn louter indicatief. Print4Student.be behoudt zich dan ook het recht voor om deze prijzen op elk moment te wijzigen.
De prijzen en belastingen die van toepassing zullen zijn, zijn die geldig op het ogenblik van de bestelling.
De prijzen zijn aangegeven in euro.
Het totaalbedrag van de bestelling (alle taksen inbegrepen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

ART 4 - BESTEL
De Klant moet een elektronisch formulier invullen om zijn bestelling te valideren. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.
De Klant moet deze algemene verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden alvorens zijn bestelling te valideren.
De Klant moet op dit formulier een e-mailadres, zijn facturatiegegevens en, in voorkomend geval, een geldig leveringsadres vermelden. Alle latere contacten met Print4Student.be zullen via dit e-mailadres plaatsvinden.
De Klant verbindt zich ertoe te zorgen voor de juistheid van de op het voornoemde elektronische formulier ingevoerde gegevens.
Indien de door de Klant ingevoerde informatie niet correct is, zal de Klant de bijkomende kosten, schade die verband houdt met of veroorzaakt wordt door deze incorrecte informatie, voor zijn rekening moeten nemen.
De Klant zal dan de leveringswijze moeten kiezen en de betalingswijze moeten valideren.
Vanaf het moment dat de bestelling aan Print4Student.be wordt doorgegeven, bindt deze de Klant. Print4Student.be is pas gebonden vanaf het moment dat met de uitvoering van de bestelde dienst is begonnen.
Print4Student.be behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren en op te schorten in geval van een betalingsprobleem, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

ART 5 - BETALING
De Klant dient de betaling onmiddellijk na de definitieve validatie van de bestelling uit te voeren via de gekozen betalingsmethode.
Zodra de Klant de betaling bevestigt, verbindt Print4Student.be zich ertoe zo snel mogelijk een bevestiging van de bestelling per e-mail te sturen naar het door de Klant op het elektronische formulier vermelde e-mailadres.
De Klant moet onmiddellijk de volledige prijs van de bestelling betalen. De volgende betalingswijzen staan ter beschikking van de Klant: Bancontact, Mastercard of Visa
De Klant garandeert aan Print4Student.be dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de informatie die hij hieromtrent verstrekt heeft, het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de vervaldag van de sommen die uit hoofde van de bestelling verschuldigd zijn.
Print4Student.be heeft een procedure ingesteld voor de controle van bestellingen en betaalmiddelen om haar redelijkerwijs te vrijwaren van elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.
In geval van weigering van toestemming voor betaling per creditcard van erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt Print4Student.be zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.
Print4Student.be behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant met wie een betalingsgeschil loopt.
Geen enkele klacht of vordering zal tot een opschorting van de betalingsverplichting van de Klant leiden.

ART 6 - LEVERING
6.1 Bestellingen worden gedrukt en verzonden binnen 48 tot 72 uur na de betaling.
6.2. De levering vindt dan plaats binnen de volgende termijnen:
- Van 24 tot 48 uur volgens de voorwaarden van bpost voor elke levering in België en van 2 tot 3 werkdagen voor elke levering in Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.
De leveringstermijnen zijn indicatief en worden uitgedrukt in werkdagen.
Er kan geen schadevergoeding van Print4student.be of de vervoerder voor te late levering geëist worden. Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen bedraagt, te rekenen vanaf de datum van de bestelling, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en kan de Klant schadeloos worden gesteld.
Voor laattijdige levering kan geen schadevergoeding geëist worden van Print4student.be of de vervoerder. Indien de leveringstermijn echter meer dan dertig dagen bedraagt, te rekenen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract worden opgezegd en de Klant worden vergoed.
Print4student.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen indien deze veroorzaakt worden door een onjuist of onvolledig adres of indien de Klant herhaaldelijk afwezig is op het leveringstijdstip. In deze omstandigheden kan de overeenkomst niet worden ontbonden en kan de Klant geen aanspraak maken op terugbetaling.

ART 7 - KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van verval per aangetekende brief of per e-mail binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling door de klant worden ingediend.
Het gebruik, zelfs gedeeltelijk, van het geleverde product houdt van rechtswege een goedkeuring in.
Een gebrek dat aan een deel van de levering wordt vastgesteld, geeft de Klant niet het recht om de volledige bestelling te weigeren.
Elke klacht en elke terugzending die niet volgens de regels van dit artikel en binnen de termijnen wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Print4student.be van elke verantwoordelijkheid tegenover de Klant.
Elk product dat geruild of terugbetaald moet worden, moet in zijn geheel en in de originele verpakking teruggestuurd worden naar Print4student.be. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.

ART 8 - VERIFICATIE VAN DE AFDRUKGEGEVENS
Print4student.be voert het drukwerk uitsluitend uit op basis van de door de klant doorgegeven gegevens. Deze gegevens moeten uitsluitend in PDF-formaat worden doorgegeven.
De Klant is verplicht de documenten die hij aan de site overdraagt zorgvuldig te controleren. Print4student.be voert geen controles uit.
Print4student.be zal ook nooit verantwoordelijk zijn voor spellings-, taalkundige, grammaticale en/of andere fouten in de inhoud van het werk. De Klant begrijpt en aanvaardt dat Print4student.be geen enkele verplichting op zich neemt om het werk te herlezen, te corrigeren of te controleren.
Print4student.be is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten die het gevolg zijn van het bestand dat door de Klant naar de site werd geüpload.

ART 9 - CONFORMITEITSGARANTIE (INDIEN DE KLANT EEN CONSUMENT IS DIE VOOR PRIVÉDOELEINDEN HANDELT)
Print4student.be garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract.
Indien de Klant een consument is die zijn goederen voor privé-gebruik bestemt, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie toe te passen voor elk gebrek aan conformiteit. Indien het gekochte product een tweedehands goed was, bedraagt de garantieperiode één jaar.
Het gebrek aan overeenstemming van het product moet uiterlijk twee maanden na de vaststelling ervan worden gemeld aan Print4student.be.
De voorwaarden voor terugzending en omruiling zijn die welke zijn vermeld in artikel 8 van deze voorwaarden.

ART 10 - HERROEPINGSRECHT (INDIEN DE KLANT EEN CONSUMENT IS)* 
Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of de sluiting van het dienstencontract overeenkomstig artikel VI.47. van Boek 6 van het Wetboek van economisch recht.
Nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te zenden of te vervangen.
Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Print4student.be van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant.
De Klant kan de terugbetaling vragen van de betalingen voor het teruggezonden product, inclusief leveringskosten, met uitzondering van de terugzendingskosten die voor zijn rekening blijven.
De terugzending of omruiling van het product zal alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, met name met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.
Print4student.be zal de Klant het totaal van de betaalde bedragen, inclusief leveringskosten, moeten terugbetalen binnen 14 dagen na de recuperatie van de goederen of na de verzending van een bewijs van verzending van deze goederen.
Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een hardware drager is geleverd, aanvaardt de Klant hierbij, voor deze digitale inhoud, zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk geleverd te worden.
De Klant kan zijn intentie tot herroeping kenbaar maken door middel van een standaardformulier dat beschikbaar is op de website van FOD Economie, of door middel van elke andere ondubbelzinnige verklaring waaruit de intentie van de consument blijkt.**

ART 11 - EIGENDOM EN OVERDRACHT VAN RISICO'S
De door Print4student.be geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van Print4student.be tot de fysieke ontvangst van het geleverde product.
De verantwoordelijkheid en de last van de risico's van het vervoer van de geleverde producten en hun accessoires zijn dus de verantwoordelijkheid van Print4student.be tot de genoemde fysieke ontvangst.

ART 12 - RETENTIERECHT
Print4student.be heeft het recht goederen of producten niet vrij te geven voordat de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Print4student.be te weten hoofdsom, rente en kosten, heeft voldaan.
Bij toepassing van deze bepaling behoudt Print4student.be zich het recht voor om, indien nodig, onmiddellijk alle goederen en hun toebehoren terug te nemen, ongeacht waar ze zich bevinden.

ART 13 - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING EN ONTBINDENDE CLAUSULE
Print4student.be kan de uitvoering van haar verplichtingen opschorten indien de klant één of meer van zijn verplichtingen zoals omschreven in de overeenkomst niet nakomt, waaronder betalingsverplichtingen.
Geen schadevergoeding kan worden gevorderd na de opschorting van de uitvoering van een verplichting door Print4student.be
Print4student.be behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te ontbinden in geval van ernstige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die aan een fout van de Klant te wijten is.
De ontbinding van de verkoop, zoals vermeld in de vorige alinea, beperkt op geen enkele wijze het recht van Print4student.be om schadevergoeding te eisen.


ART 14 - OVERMACHT
Redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden die de uitvoering van het contract duurder of moeilijker maken dan normaal te verwachten is, zullen als overmacht worden beschouwd.
In geval van overmacht worden de verplichtingen van Print4student.be opgeschort zolang de overmacht voortduurt, en indien de uitvoering van het contract niet meer mogelijk is, wordt Print4student.be van rechtswege ontslagen, zonder dat zij tot enige verplichting jegens de Klant of tot enige andere verantwoordelijkheid gehouden is.
Print4student.be kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht.

ART 15 - AANSPRAKELIJKHEID
Print4student.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebrek en/of de onnauwkeurigheid van de door de Klant meegedeelde gegevens. Indien als gevolg daarvan schadevergoeding verschuldigd is, is alleen de Klant aansprakelijk.
Print4student.be is geen eigenaar van de inhoud van de gedrukte documenten en zal dat ook niet worden. De Klant blijft het risico dragen en is verantwoordelijk voor eventuele schade die door hen wordt veroorzaakt.
Print4student.be is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door de niet-nakoming van haar verplichtingen, en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of opzettelijk wangedrag.
Print4student.be is niet aansprakelijk voor andere fouten, noch voor indirecte schade zoals nevenschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, en zonder dat deze opsomming limitatief is.
De aansprakelijkheid van Print4student.be is beperkt tot het factuurbedrag van de bestelling van de Klant, of het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

ART 16 - GEGEVENSBESCHERMING
Print4student.be bewaart gedurende 30 dagen, in haar computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, het bewijs van de transactie, met inbegrip van de factuur, mededelingen, bestellingen en betalingen die hebben plaatsgevonden.
Print4student.be verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de Klant te eerbiedigen bij de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens. In dit verband verwijst Print4student.be naar het privacybeleid van zijn website www.print4student.be, waarvan de Klant erkent kennis te hebben genomen.

ART 17 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de algemene voorwaarden zal bij voorrang in der minne worden geregeld.
Indien de klant een consument is, kunnen geschillen met betrekking tot deze overeenkomst ook worden beslecht overeenkomstig de procedure die is vastgesteld door het Europees platform voor online geschillenbeslechting, beschikbaar op de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr.***
Bij gebreke van een minnelijke schikking valt het geschil onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

* Indien de consument niet is geïnformeerd over het herroepingsrecht, wordt de herroepingstermijn verlengd met een jaar na het einde van de initiële termijn (art. VI.48. van Boek 6 van het Wetboek van economisch recht). De vermelding van het herroepingsrecht is derhalve een essentiële clausule in de algemene verkoopvoorwaarden.

** Het standaardformulier is beschikbaar op de volgende link: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf (geopend op 30 januari 2021)

*** Het Europees Platform voor Online Geschillenbeslechting zet een systeem op voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen een consument en een professionele verkoper, overeenkomstig de Europese Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG. Het bestaan van deze platform moet worden vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden en er moet een link naar het platform worden opgenomen op de website van de handelaar of in zijn algemene voorwaarden, overeenkomstig artikel 14 van de bovengenoemde Europese verordening.